Hosting zapewnia KYLOS

Ocena wątku:
  • 3 głosów - średnia: 3.67
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ChangUonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0
Lightbulb 
A ja mam taką sprawę...
Chciałbym wyłączyć/uniemożliwić: zmianę koloru, zmianę czcionki, archiwum i narzędzia zwykłym użytkownikom.
Jest taka możliwość? Jeśli jest to można by wiedzieć gdzie? Wink

Mam wersję: ChangUonDyU - Extra File Chatbox (3.7.0)
Odpowiedz
Tak, plik chatbox/security.php, wyszukaj zmiennej
Kod:
$config['bbcodecan'] = '3,4';
Odpowiada ona, które grupy mogą korzystać z przycisków od zmiany kolorów, czcionki, czy pogrubienia.
[Obrazek: 6891857435.png]
Odpowiedz
 !Sprzedanych murzynów! GrzechU
Lightbulb 
Noo po raz kolejny dzięki wielkie Wink
Odpowiedz
witam mam dosyć nietypowy błąd, czat działa elegancko, lecz na samej górze wyświetla się kawałek skryptu/kodu?

Kod:
setUrl("http://www.yourwebsite.com/"); $http->execute(); echo $http->response; echo $http->resCookieString; print_r($ob->resHeaders); print_r($ob->getArrayResHeaders()); Submit form: $http = new Http(); $http->setUrl("http://www.yourwebsite.com/"); $http->setPost(array("fieldname"=> $value)); // or $http->setPost("fieldname=$value"); $http->execute(); echo $http->response; Using Proxy: $http = new Http(); $http->setUrl("http://www.yourwebsite.com/"); $http->setProxy('proxy_ip:proxy_port'); $http->execute(); echo $http->response; Upload file: $filePath = getcwd().'/he.jpg'; $http = new Http(); $http->setUrl("http://www.yourwebsite.com/"); $http->setSubmitMultipart(true); $http->setPost(array('fileupload'=>"@$filePath",'where'=> 'iframe')); $http->showHeader = true; $http->execute(); echo $http->response; */ class Http{ var $httptype; /* For upload*/ var $enctype; var $boundary; /* Set option */ var $url; var $browser; var $cookie; var $refer; var $showHeader; var $headers; var $nobody; var $post; var $timeout; /* Use proxy */ var $proxy; var $proxy_user; var $proxy_password; /* For Server Authentication */ var $AuthUsername; var $AuthPassword; /* Response */ var $response; var $resHeaders; var $resHeadersArray; var $resCookieString; var $errors; var $resLocation; function __construct(){ $this->clear(); } function clear(){ $this->httptype     = "curl"; /* special variables */ $this->enctype     = "application/x-www-form-urlencoded"; $this->boundary     = "chiplove.9xpro";     $this->url = ""; $this->browser     = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US; rv:1.9.2.12) Gecko/20101026 Firefox/3.6.12"; $this->refer = ""; $this->timeout = 10;     $this->cookie     = ""; $this->showHeader     = true;    // show header response $this->nobody     = false; // show content $this->headers     = array(); $this->post     = ""; $this->proxy     = ""; $this->proxy_user     = ""; $this->proxy_password    = ""; $this->AuthUsername     = ""; $this->AuthPassword     = ""; $this->response = ""; $this->resHeaders     = array(); $this->resCookieString    = ""; $this->resLocation     = ""; $this->errors     = ""; } function setUrl($url){ $this->url = $url; } function setRefer($refer){ $this->refer = $refer; } function setHttpType($type){ $this->httptype = $type; } function setAuth($username, $password){ $this->AuthUsername = $username; $this->AuthPassword = $password; } function setSubmitMultipart($multipart = false){ if($multipart){ $this->enctype = "multipart/form-data"; }else{ $this->enctype = "application/x-www-form-urlencoded"; } } function setCookie($cookie){ if(is_string($cookie)){ $this->cookie = $cookie; } elseif(is_array($cookie)){ $temp = array(); foreach($cookie as $key => $value){ $temp[] = $key . '=' . $value; } $this->cookie = join(';', $temp); } } function setProxy($proxy, $username = "", $password = ""){ $this->proxy = $proxy; if($username && $password){ $this->proxy_user = $username; $this->proxy_password = $password; } } function setPost($post){ if(is_string($post)){ $this->post = $post; } elseif(is_array($post)){ if($this->enctype == "multipart/form-data"){ if($this->httptype == "curl"){ $this->post = $post; } elseif($this->httptype == "fsockopen"){ foreach($post as $key => $value){ if(substr($value, 0, 1) == '@'){ $upload_file_path = substr($value, 1); $upload_field_name = $key; }else{ $more_fields[$key] = $value; } } $this->setPostData($upload_field_name, $upload_file_path, $more_fields); } } else{ $temp = array(); foreach($post as $key => $value){ $temp[] = $key . '=' . $value; } $this->post = join('&', $temp); } } } function setPostData($upload_field_name, $upload_file_path, $more_fields = array()){ if(!empty($more_fields) && is_array($more_fields)){ foreach($more_fields as $key => $value){ $this->post .= "--" . $this->boundary . "\r\n"; $this->post .= "Content-Disposition: form-data; name=\"" . $key . "\"\r\n"; $this->post .= "\r\n"; $this->post .= $value . "\r\n"; } } if(file_exists($upload_file_path)){ $handle = fopen($upload_file_path, "rb"); while ($buff = fread($handle, 1024*8)){ $binarydata .= $buff; } fclose($handle); $this->post .= "--" . $this->boundary . "\r\n"; $this->post .= "Content-disposition: form-data; name=\"" . $upload_field_name . "\";"; $this->post .= "filename=\"" . basename($upload_file_path) . "\"\r\n"; $this->post .= "Content-Transfer-Encoding: binary\r\n\r\n"; $this->post .= $binarydata . "\r\n"; $this->post .= "--" . $this->boundary . "\r\n"; }     if($this->httptype == 'curl'){ $this->headers[] = "Content-type: " . $this->enctype . "; boundary=" . $this->boundary; } } function execute(){ if($this->httptype == "curl"){ $this->_curl_request(); } elseif($this->httptype == "fsockopen"){ $this->_fsockopen_request(); } else{ die('Error: Please set property "httptype" to "curl" or "fsockopen"'); } $this->parseHeaders();     if($this->errors){ echo $this->errors; } } function _fsockopen_request(){     if($this->proxy){ die('Error: httptype "fsockopen" not support for property: "proxy". Change them to "false" or "0" please.'); } preg_match('#(https?)?://([a-z.]{1,})/?(.*)#i', $this->url, $m); list($this->url, $protocol, $domain, $path) = $m; #$port = ($protocol == 'https') ? 443 : 80; $this->timeout = ($this->timeout <= 0) ? 10 : $this->timeout; $fp = @fsockopen($domain, 80, $errno, $errstr, $this->timeout); if(!$fp)    die("$errstr ($errno)"); $method = $this->post ? "POST" : "GET"; $http = $method ." /" . $path . " HTTP/1.1\r\n"; $http .= "Host: " . $domain . "\r\n"; $http .= "User-Agent: " . $this->browser . "\r\n"; $http .= "Content-Type: " . $this->enctype; $http .= (($this->enctype == "multipart/form-data") ? "; boundary=" . $this->boundary : ""); $http .= "\r\n"; if($this->AuthUsername && $this->AuthPassword) $http .= "Authorization: Basic " . base64_encode($this->AuthUsername . ":" . $this->AuthPassword) . "\r\n"; if($this->cookie)     $http .= "Cookie: " . $this->cookie . "\r\n"; if($this->refer)     $http .= "Referer: " . $this->refer . "\r\n"; if($this->post)     $http .= "Content-length: " . strlen($this->post) . "\r\n"; if($this->headers){ foreach($this->headers as $line) $http .= $line . "\r\n"; } $http .= "Connection: close\r\n\r\n"; $http .= $this->post . "\r\n\r\n"; fwrite($fp, $http); $i = 0; while (!feof($fp)){ $this->response .= fgets($fp, 128); if(!$this->showHeader && $i < 1 && strpos($this->response, "\r\n\r\n")){ unset($this->response); $i++; } if($this->nobody && strpos($this->response, "\r\n\r\n")){ break; } } fclose($fp); } function _curl_request(){ $ch = curl_init(); curl_setopt($ch,CURLOPT_URL, $this->url); if($this->refer) curl_setopt($ch, CURLOPT_REFERER, $this->refer); if($this->cookie)     curl_setopt($ch, CURLOPT_COOKIE, $this->cookie); if($this->headers) curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $this->headers); if($this->timeout) curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, $this->timeout); if($this->post){ curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $this->post); }     if ($this->AuthUsername && $this->AuthPassword){ curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC); curl_setopt($ch, CURLOPT_USERPWD, $this->AuthUsername . ':' . $this->AuthPassword); } if($this->proxy){ #curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPPROXYTUNNEL, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $this->proxy);     curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYTYPE, CURLPROXY_SOCKS5); if($this->proxy_user && $this->proxy_password){ curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXYUSERPWD, $this->proxy_user . ':' . $this->proxy_password); } } curl_setopt($ch, CURLOPT_USERAGENT,     $this->browser); curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER,     $this->showHeader);     curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, $this->nobody); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); curl_setopt($ch, CURLOPT_ENCODING, 'gzip,deflate'); $this->response = curl_exec($ch); if(empty($this->response)){ $this->errors = curl_error($ch); } curl_close($ch); } function parseHeaders(){ $this->resCookieString = ""; if($this->showHeader){ $header = $this->getStr($this->response, "", "\r\n\r\n"); $lines = explode("\n", $header); foreach($lines as $line){ $line = trim($line); if($line){ $this->resHeaders[] = $line; //parse headers to array if(!$this->resHeadersArray){ $this->resHeadersArray['status'] = $line; }else{ list($key, $value) = explode(": ", $line); $key = strtolower($key); //parse location if($key == 'location'){ $this->resLocation = $value; } //parse cookie if($key == 'set-cookie'){ $this->resCookieString .= $value.';'; } if(in_array($key, array_keys($this->resHeadersArray))){ if(!is_array($this->resHeadersArray[$key])){ $temp = $this->resHeadersArray[$key]; unset($this->resHeadersArray[$key]); $this->resHeadersArray[$key][] = $temp; $this->resHeadersArray[$key][] = $value; }else{ $this->resHeadersArray[$key][] = $value; } }else{ $this->resHeadersArray[$key] = $value; } } //end } } } } function getStr($source, $start, $end){ if(!$start){ $str = explode($end, $source); return $str[0]; }else{ $str = explode($start, $source); if($end){     $str = explode($end, $str[1]); return $str[0]; }else return $str[1]; } } } ?>

Link do forum: http://forum.dziki-zachod.pl/
Odpowiedz
Twój hosting nie suportuje skróconego odwołania do php, czyli:
Kod:
<?
echo 'bla bla';
?>
A tylko:
Kod:
<?php
echo 'bla bla';
Poproś hosting o zmianę tej opcji, aby włączyli Short php tags, albo trzeba w całym pluginie zamienić.
[Obrazek: 6891857435.png]
Odpowiedz
Lightbulb 
Witam!
Od niedawna powróciłem do skryptu MyBB i zainstalowałem na nim ten czat.
Niestety mam mały problem, objaw to jakby podwójne wczytanie listy z rozmową.
[Obrazek: screenjpg_nwhprps.jpg]
Na screenie widać łączenie ostatniego postu z pierwszym.
Błąd powstaje na ChangUonDyU jak i na 3.7, MyBB 1.6.10 hosting LinuxPL.

http://forum.invisible-tanks.tk/
Po około 5-10 sekundach pojawia się drugi raz to samo.

EDIT:
Już zrobiłem (puste ogłoszenie i wywalenia tekstu ogłoszenie z configa).
Odpowiedz
Dodanie ogłoszenia powinno rozwiązać problem powtarzania się wpisów.
W wersji 3.7.0 nie powinno się powtarzać.
[Obrazek: 6891857435.png]
Odpowiedz
Lightbulb 
Witam serdecznie.Może pytanie wyda się głupie,lecz jak mogę usunąć wiadomości?

[Obrazek: 9nxs.jpg]

Wiem że temat był już naruszany,lecz albo nie rozumiem gdzie wpisać te kody czy tam odnośniki do usuwania wiadomości?Powyżej zdjęcie tego misz maszu Smile

A oto link forum : Czat Disco Strefa FM
Odpowiedz
Skoro nie działają Ci komendy, to nie masz uprawnień do nich na czacie.
Plik chatbox/security.php tam znajdziesz zmienną.
Kod PHP:
$config['managegroup'] = '3,4'
Tam wpisujesz GID grup, które mają moderatora na czacie.
[Obrazek: 6891857435.png]
Odpowiedz
Witam serdecznie. Zainstalowałem właśnie te SB. Był problem z brakiem dostępu, zrobiłem wszystko co było napisane w tym temacie by problem naprawić. Niestety nie udało mi się.
Nie mogę pisać w SB, wyskakuje na chwilę komunikat:

Kod:
Warning: fopen(ds_lastshout.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /virtual/m/l/mls.ugu.pl/chatbox/message.php on line 195

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /virtual/m/l/mls.ugu.pl/chatbox/message.php on line 199

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /virtual/m/l/mls.ugu.pl/chatbox/message.php on line 200

Warning: fopen(fcb_message.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /virtual/m/l/mls.ugu.pl/chatbox/message.php on line 204

Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /virtual/m/l/mls.ugu.pl/chatbox/message.php on line 209

Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /virtual/m/l/mls.ugu.pl/chatbox/message.php on line 210

Ogłoszenie: Pan Bóg: Aktualnie tworzę nową skórkę "reksio-dark"
#admin đã xoá chatbox#
LOADING...

-Wszystkie pliki i foldery mają prawidłowo ustawione Prawa dostępu.
-W sercurity.php: $config['check_domain_reffer'] = false;
Jest jakiś sposób na usunięcie problemu?
I jak usunąć "Pana Boga" i "#admin đã xoá chatbox#" ?
Odpowiedz


Podobne wątki
Wątek: Autor Odpowiedzi: Wyświetleń: Ostatni post
Lightbulb Plugin ChangUonDyU - Extra File Chatbox 3.7.0 (testowa) 3.7.0 Glover 106 58,747 03-08-2017, 14:20
Ostatni post: MasterNW
  ChangUonDyU - Extra File Chatbox 3.6.0(wersja pod host xaa.pl) 3.6.0 (beta!) Glover 37 130,682 22-11-2015, 14:43
Ostatni post: camper23

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości